Reklamačný poriadok

Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii a je prelepený páskou.

Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte a spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky alebo emailom do 24 hodín od prebratia resp. neprebratia balíka.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to telefonicky do 24 hodín od prevzatia tovaru a zároveň aj emailom. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte. Pokiaľ bude zásielka takto prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu.

Nekompletnosť zásielky

Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti - chýbajúci tovar alebo poškodený tovar - nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou a zároveň aj telefonicky. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy ak nie je uvedené inak.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V zmysle vyššie uvedeného Rebita, s.r.o. v zastúpení konateľa Iveta Urbanová vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Predávajúci nezodpovedá za vady:
- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou a a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
- pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( zľava z ceny tovaru),
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom, zlomením, pretrhnutím, prepichnutím, vyblednutím, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
- ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 O.Z.)

Z hľadiska životnosti výrobkov je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
Záručná doba je 24 mesiacov ak nie je uvedené inak. (§ 620 O.Z.)
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 O.Z.)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 O.Z.)
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( § 623 O.Z.)
Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.( § 625 O.Z.)
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. ( § 626 O.Z.)
Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Postup pri uplatnení reklamácie:

Kupujúci reklamáciu uplatňuje v sídle alebo prevádzke predávajúceho a to doručením tovaru na náklady kupujúceho do sídla firmy predávajúceho, pričom sa pred odoslaním spojí s predávajúcim, aby mu oznámil podanie reklamácie, ktorý mu dá pokyny. Kupujúci zašle pred odoslaním reklamovaného tovaru vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR emailom alebo alebo ho priloží vytlačený a vyplnený k reklamovanému tovaru.
Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), zašlite nám poštou originál účtovný doklad.
Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.
Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.
Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru osobou, na ktorú bol doklad vydaný /faktúra, príjmový doklad/ a záručný list ak bol vydaný.
Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád vyplní reklamačný protokol. V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, ak to umožňuje podstata veci odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby mu ho doručil nepoškodený manipuláciou pri preprave.
V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (+ e-mail alebo telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady. Náklady na odoslanie neoprávnenej reklamácie späť ku kupujúcemu nesie kupujúci. Ak si kupujúci reklamáciu nevyzdvihne do 30 dní od vyrozumenie výsledku reklamačného konania, stáva sa tovar majetkom predávajúceho.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1.2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.