Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci je spoločnosť Rebita, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 1875/62, 02001, Púchov, Slovenská republika, IČO: 45903697, DIČ: 2023133398, IČ DPH: SK2023133398. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 23710/R, oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.rebita.sk

Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická ), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.rebita.sk alebo osoba, ktorá zadala objednávku formou emailu.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia a odoslania objednávky, resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Postup ako vyplniť objednávku v eshope www.rebita.sk nájdete tu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo z iných dôvodov. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma alebo časť vrátená späť na jeho účet do 15 dní.

Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si dodávateľ vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky a po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru. V prípade zrušenia objednávky prepadá záloha v plnej výške v prospech dodávateľa, ak nevyplývalo z obchodných podmienok inak.

II. CENY

Ceny výrobkov sú úvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu.

Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.

K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu. Cenník poplatkov za dopravu nájdete na stránke Doprava. Iné poplatky predávajúci neúčtuje.

Pri nadrozmerných balíkoch (jeden z rozmerov balíka nad 3m), balíkoch nad 20 kg, viackusových zásielok si predávajúc vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru, o čom bude kupujúceho predtým informovať telefonicky alebo emailom za účelom odsúhlasenia zvýšenia ceny objednávky.

V cene dopravy je: balenie, emailové avízo o dátume doručenia, 1x opakované doručenie v prípade nezastihnutia alebo ak nemá zákazník u seba peniaze, treba si dohodnúť druhý termín doručenia.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.

Vymedzenie pojmov:

Dobierka: Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby alebo zamestnancovi obchodu Rebita, s.r.o., ktorý tovar doviezol a preukázal sa preukazom zamestnanca.

Platba vopred: Platbu vopred uskutoční zákazník na základe výzvy, ktorú obdrží od nás e-mailom z emailu rebita@rebita.sk. Dodacia doba začína plynúť dňom uhradenia objednávky. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 15 dní od výzvy na úhradu, bude predávajúci považovať objednávku za doručenú a bude žiadať kupujúceho o úhradu faktúry v plnej výške.

Platba v hotovosti: Tovar je uhradený pri prebratí tovaru v prevádzke firmy. K objednávke nie je účtovaný žiadny poplatok.

IV. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Dodanie tovaru zabezpečujeme v Slovenskej republike podľa cenníku na stránke Doprava. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hmotnosti a rozmerov objednávky.

Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-18 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho.

Doba expedície objednávky pri platbe vopred sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-18 dní, pričom dodacia doba začína plynúť dňom uhradenia objednávky.

Maximálna dodacia doba je 30 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie ak sa na tom kupujúci a predávajúci dohodli, alebo sa automaticky predlžuje ak zákazník nepožiadal sám o storno objednávky.

V cene dopravy je: balenie, emailové avízo o dátume doručenia, 1x opakované doručenie v prípade nezastihnutia alebo ak nemá zákazník u seba peniaze, treba si dohodnúť druhý termín doručenia.

Klient obdrží formou emailu avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň v čase od 8-17 hodiny po obdržaní emailového avíza. V tento deň prosíme zákazníkov aby dvíhali telefón, ak sa s nimi chce spojiť kuriér! Ak kuriér zákazníka doma nezastihne a nepodarí sa mu spojiť s ním telefonicky, vhodí mu avízo o uložení zásielky a klient si sám vyžiada opätovné doručenie! Ak nemáte u seba peniaze na zaplatenie dobierky, dohodnite si s kurierom druhé doručenie, ktoré je v cene.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúceho informovať o odoslaní objednávky, kde uvedie číslo podacieho lístka, prepravnú spoločnosť, aby si klient mohol aj sám zabezpečiť vyzdvihnutie zásielky, ak mu nebolo oznámené avízo od prepravcu, resp. požiada o pomoc predávajúceho.

Pokiaľ si zakaznik vyberie spôsob úhrady platba pred dodaním tovaru, tak je povinný túto objednávku uhradiť. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 15 dní od výzvy na úhradu, bude predávajúci považovať objednávku za doručenú a bude žiadať kupujúceho o úhradu faktúry v plnej výške.

Pokiaľ si zakaznik vyberie spôsob dodania formou dobierky, tak je ju povinný takúto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného tam a späť). Pokiaľ kupujúci na prvú písomnú výzvu (môže byť zaslaná emailom, faxom, písomne) predávajúceho túto vzniknutú škodu neuhradí, pristúpi predávajúci k náhrade škody nasledovne:

Ak zákazník tovar neprevezme, pričom obdržal od predávajúceho emailom avízo o odoslaní balíka s číslom balíka a kontaktom na prepravnú spoločnost, potom predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Prevádzkovateľ bude zákaznika žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné a plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal.

Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za tovar. V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neberieme na zreteľ žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

Spôsob vybavenia reklamácie pri preprave tovaru nájdete na stránke reklamačný poriadok.

V. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom predávajúci zákazníka okamžite informuje emailom.

Žiadosť o storno môže kupujúci podať písomnou formou odoslaním na emailovú adresu rebita@rebita.sk, s názvom v predmete správy STORNO.

Pri telefonickej objednávke toto právo zaniká.

Doba expedície tovaru z obchodu sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-15 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V prípade, že predlžená doba zákazníkovi nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky písomnou formou, pokiaľ objednávka nebola ešte expedovaná.

Ak zákazník znemožní dodanie plnenia na základe jeho objednávky, potom predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Prevádzkovateľ obchodu bude zákaznika žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné a plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal.

VI. VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti spolu s dokladom o kúpe, záručným listom, ak bol záručný list vydaný, v originálnom balení, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí zákazník.

Predávajúci doporučuje vrátenie tovaru osobným dovozom kupujúcim, z dôvodu, aby sa prebrala kompletnosť a nepoškodenie vráteného tovaru, tak aby sa vyhlo prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť za neprítomnosti oboch strán! Ak kupujúci stojí na vrátení tovaru inou formou (poštou, kurierom), je to možné, ale kupujúci berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť dodávky podľa jeho zistení a považuje ju za správnu bez možnosti kupujúceho odvolať sa.

Prípadné poškodenie vráteného tovaru stiahne z vrátenej sumy tovaru, pokiaľ nejde o závažné poškodenie, ktoré predávajúcemu nebráni ďaľšiemu predaju alebo odmietne vrátenie tovaru kupujúceho, pričom kupujúci si tovar prebere osobne alebo mu bude zaslaný späť na jeho náklady.

Tovar treba zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebraný!

Po obdržaní nechceného tovaru bude kupujúcemu suma za tovar vrátená najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ bol tovar a obal nepoškodený.

Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.

V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné zdarma (hradil predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.

Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na výrobok zľavu a na nový tovar, ktorý bol osobne prevzatý v sídle predávajúceho a klientovi bol riadne predvedený.

VII. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spôsob vybavenia reklamácie pri preprave tovaru nájdete na stránke reklamačný poriadok.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná.

Dodávateľ a prevádzkovateľ Rebita, s.r.o. v zastúpení Iveta Urbanová vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou prepravnej spoločnosti, pošty, banky, účtovníckej firmy, daňovej kontrole a podobne) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na písomné požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2011 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.